BEDEN EĞİTİMİ
  LİG HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

LİG HEYETİ YÖNETMELİĞİ
LİG HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

Lig Heyetleri

Lig Heyetlerinin Kuruluşu

Madde 29- İlk ve orta öğretim kurumlarının mahallî spor faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere;

a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,

b) İlçe merkezlerinde ilçe lig heyetleri (Çeşitli spor branşlarında yarışmaların yapılabileceği kadar tesis, hakem ile en az üç orta dereceli okul bulunan ilçelerde millî eğitim müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde) kurulur.

Lig Heyetlerinin Teşkili

Madde 30- Lig heyetleri; tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.

a) Tabiî üyeler,

1) Başkan; Millî Eğitim Müdürü, görevlendireceği Millî Eğitim Müdür yardımcısı yahut şube müdürü,

2) Üye; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü, yoksa spor servisi şefi,

b) Seçimle gelen üyeler,

1) Genel sekreter (1 kişi),

2) Sayman (1 kişi),

3) Üye (2-6 kişi),

Bu üyelerden iki kişi, ilkokulların faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilkokulları temsilen gelen üyelerden seçilir.

Asıl üyeler dışında yeteri kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde (Ankara, İstanbul vb.) asıl ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı arttırılabilir.

Lig Heyetinin Toplanması

Madde 31- Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda tabiî üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

Lig heyetleri normal olarak haftada bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

Lig Heyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak İşlem

Madde 32- Öğretim yılı içinde okul spor kulüpleri ve okullar arası mahallî spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler, okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler gibi işlem görürler.

Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri

Madde 33- Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.

b) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde il lig heyeti üyeleri ile gençlik ve spor il müdürlüğünün temsilen şube müdürü (yoksa servis şefi) ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci, millî eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.

c) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.

d) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.

e) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyetlerinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığa bildirmek üzere millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılmayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen yarışmaların yerini, gününü ve saatini ilgililere bildirir.

g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin, saha komiserinin, sağlık personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile iş birliği yaparak tayinlerini sağlar.

h) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre yarışmalara katılan spor kulüplerinin derecelerini ilân eder ve ödüllerini verir.

ı) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il ceza kuruluna iletilmek üzere gençlik ve spor il müdürlüğüne tedbirli veya tedbirsiz gönderir. (Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.)

j) Okullar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve sonunda çıkabilecek idarî ve teknik hususlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklarda, Okul Spor Kulüpleri Yarışma Talimatı ve ilgili spor branşının müsabaka yönetmeliği ve oyun kuralları hükümlerine göre gerekli kararları alır.

k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi yarışmalardan önce, yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına, okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve kararları alır, sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşlara iletilir.

l) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcanması konusunda gerekli kararları alır.

m) Yarışmalar için, lig heyeti görevlisini seçer. Lig heyeti görevlisi, yarışmalarda göreve gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri belirler. İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve önlemleri alır, görevlendirildiği yarışmalar hakkında lig heyetine rapor verir.

n) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları ile gelişim ve hazırlık kamplarına katılacak sporcu ve yöneticilerin belgelerini kontrol eder, uygun olmayanların bu faaliyetlere katılmalarını önler.

o) Okullar arası yarışmalarda il ve ilçeyi temsil edecek sporcu, takım ve yöneticileri seçer ve bu konuda gerekli işlemleri yapar.

p) Okullar arası yarışmalarda, cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önler.

r) Uluslar arası yarışmalara katılacak yönetici ve antrenörlerin seçimini yapar.

s) Çalışmalarıyla ilgili istatistikî bilgileri derler. Bakanlığın genel plânlaması ve gelişimi çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar

Madde 34- Lig Heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:

a) Karar defteri,

b) Gelir-gider ve kasa defteri,

c) Yoğaltım defteri,

d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,

e) Spor kulüpleri gelirlerini toplamak için kopyalı, seri numaralı ve mühürlü makbuz,

f) Fatura ve senet dosyası,

g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,

h) Yarışma fikstürleri dosyası,

ı) Lisans işlemleri dosyası,

i) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistikî bilgiler dosyası.

Lig Temsilciler Kurulunun Teşkili, Toplanması ve Görevleri

Madde 35-Lig temsilciler kurulu, lig heyeti başkanı ve okul spor kulüpleri başkanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisinden oluşur.

Madde 36- Lig temsilciler kurulu; millî eğitim müdürlüklerinin çağrısı üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde toplanır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlığında, üyelerin kendi aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle yönetilir. Temsilciler kurulu bir defa toplanır. Ayrıca, gereken hallerde başkanın daveti veya üyelerin 1/3ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri

Madde 37- Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunu inceler, rapor hakkında görüşmelerini bildirir.

b) Lig heyetinin tabiî üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.

c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini plânlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bütçe

Lig Heyetinin Bütçesi

Madde 38-Lig heyetinin yıllık bütçesi, bir öğretim yılı içinde düzenlenir. Lig heyetinin gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan lig heyeti başkanı ve saymanın imzalarıyla çekilir. Yapılması gerekli harcamalar için kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 100.TL. kadar para bulundurulabilir. Bütçeden yeni öğretim yılı başında yarışmaları başlatacak kadar yedek akçe ayrılır.

a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır:

1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim yılı hesabıyla, katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler,

2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş ücretleri,

3) Mahallî kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (özel ve resmî),

4) Diğer gelirler.

b) Lig heyetinin giderleri şunlardır:

1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,

2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,

3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,

4) Çeşitli harcamalar.

c) Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi:

1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri genel bütçeden karşılanır.

2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her türlü giderleri, Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı için hazineye gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 39- Çıraklık eğitim merkezleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre spor kulübü kurabilirler. Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.

Resmî ve özel akşam ortaokul ve liseler ile bunlara denk diğer akşam okulları, bu Yönetmelik hükümleri dışında tutulur.

Madde 40- Yıllık çalışma programları her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır.

Madde 41- Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği ve uluslar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitimin amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında tedbir konularak, gerekli işlemler yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 09/11/1981 gün ve 17509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

Madde 43- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

___________________________________________________

(1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Otaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" nin 35 inci maddesiyle, yönetmeliğin adı ve madde metninde geçen "kol" ibaresi "kulüp" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir
Şu olarak yaz:
b-egitimi
Online!
Mesajınız:
Sitenizesayac.com
 
  Şimdiye Kadar 3 ziyaretçi (6 klik) Buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=