BEDEN EĞİTİMİ
  FORMATÖR VE KOORDİNATÖR FORMATÖR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNERGE
 
Tebliğler Dergisi
: MAYIS 2009/2620


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığımıza bağlı her türdeki ilk ve orta öğretim kurumlarında il/ilçelerde görev yapan, branşı beden eğitimi öğretmeni olan formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, il/ilçelerdeki formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi, çalışma usulü ve görevlerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25 inci ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
c) Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni: Branşı beden eğitimi olan ve Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen beden eğitimi öğretmenleri formatörlük kursu başarı belgesi alanları,
ç) İl Koordinatörü: Öncelikle, ildeki koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri arasından, koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeninin bulunmaması durumunda, formatör beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilen ve millî eğitim müdürlüğü ile beden eğitimi öğretmenleri arasında koordineyi sağlayan öğretmeni,
d) Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni: Formatör Beden Eğitimi kursunda başarılı olanlardan, koordinatör formatör kursuna katılıp başarı belgesi alan öğretmenleri,
e) Öğretim Görevlisi: Beden eğitimi ve sporla ilgili hizmet içi eğitim etkinliklerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Seçimi ve Yetiştirilmesi


Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin seçimi ve yetiştirilmesi
MADDE 5- (1) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca beden eğitimi öğretmenleri için formatörlük kursu düzenlenir.
Beden eğitimi formatörlük kursuna; meslekte en az 5 yıllık hizmeti bulunan ve son üç yılın sicil notu ortalaması en az iyi olan beden eğitimi öğretmenlerinden, maaş ve takdirle ödüllendirilenlere öncelik verilmek üzere, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen seçim kriterlerine göre kursa katılması uygun görülenlerin isimleri, Daire Başkanlığına gönderilir.
Daire Başkanlığı; valilikçe gönderilen beden eğitimi öğretmenlerinin isim listesini, onay alınmak üzere Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığına gönderir.
İllerde 5 yıl ve üzerinde hizmet süresi bulunanlardan yeterli müracaat olmaması durumunda; adaylığı kalkmış beden eğitimi öğretmenlerinden yukarıdaki şartlar dikkate alınarak kursa katılacaklar belirlenir.
Maaş kesimi cezası ile aylıktan kesme cezalarından daha ağır disiplin cezası alanların başvuruları kabul edilmez.
Kursta, beden eğitimi formatörlük eğitim programını tamamlayan ve başarılı olan beden eğitimi öğretmenlerine, Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni başarı belgesi verilir.
Koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeninin seçimi ve yetiştirilmesi
MADDE 6- (1) Formatör beden eğitimi öğretmenleri için, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri kursu düzenlenir.
İl millî eğitim müdürlüğünce belirlenen seçim kriterlerine göre, kursa katılması uygun görülen Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin isimleri, Daire Başkanlığına gönderilir.
Daire Başkanlığı; valilikçe gönderilen formatör beden eğitimi öğretmenlerinin isim listesini, onay alınmak üzere Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığına gönderir.
Maaş kesimi cezası ile aylıktan kesme cezalarından daha ağır disiplin cezası alanların başvuruları kabul edilmez.
Kursta, beden eğitimi koordinatör formatörlük eğitim programını tamamlayan ve başarılı olan beden eğitimi öğretmenlerine “Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni Başarı Belgesi” verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 7- (1) İl koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri il millî eğitim müdürlükleri nezdinde görevlendirilir. İl koordinatörü beden eğitimi öğretmenlerinin, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki görevlerini aksamaması için, gerekli tedbirler il millî eğitim müdürlüklerince alınır.
İl koordinatörü dışındaki, Formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri çalışmalarını, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerde, okullarındaki derslerini aksatmayacak şekilde sürdürürler.
(2) Okul müdürlükleri formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerine yönergede belirtilen görevleri yaparken gerekli desteği sağlarlar.
Formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri, her öğretim yılı başında ve sonunda, hizmetiçi eğitimi ve beden eğitimi spor ve izcilikten sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün katılımıyla toplanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Formatör, Koordinatör Formatör ve İl Koordinatör Beden Eğitimi
Öğretmenlerinin Görevleri
Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri
MADDE 8- (1) Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri şunlardır.
a) İl/ilçede beden eğitimi ve sporla ilgili düzenlenecek olan her türlü hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görev yapmak.
b) İl/ilçede düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin organizasyonunda koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenine yardımcı olmak.
c) İhtiyaç duyulması hâlinde il/ilçede millî eğitim müdürlüklerinde beden eğitimi spor ve izcilik şube müdürlüklerinde valilik onayı ile görev yapmak.
ç) İl/ilçede düzenlenecek olan grup, yarı final spor yarışmalarının organizasyonunda görev almak.
d) İl/ilçede koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeni bulunmaması hâlinde koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeninin görevlerini yapmak.
e) Ülke genelinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi'nde yer alan stadyum içi ve dışı tören, gösteri ve etkinlikleri teknik komitelerinde görev almak.
f) Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak beden eğitimi öğretmenlerinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla il koordinatör beden eğitimi öğretmenince yapılan çalışmalara yardımcı olmak
g) Okulların spor salonları ile il/ilçe gençlik ve spor müdürlükleri spor salonlarının ortak kullanımı için çalışmalarında il koordinatör öğretmenine yardımcı olmak
Koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri
MADDE 9- (1) Koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeninin görevleri şunlardır;
a) Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak il/ilçede düzenlenecek olan her türlü hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin organizasyonu için millî eğitim müdürlüğü ile koordineyi sağlamak. Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde (kurs ve seminer) eğitim görevlisi olarak görev yapmak.
b) Gerek duyulması hâlinde il/ilçede millî eğitim müdürlüğü beden eğitimi spor ve izcilik şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı veya şube müdürüne yardımcı olarak görev yapmak.
c) Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde belirtilen kutlama komitelerinde görev almak.
ç) Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak, çelenk sunma törenlerinde tören yöneticisi olarak görev yapmak.
d) İl/ilçede düzenlenecek olan grup, yarı final ve Türkiye birinciliği spor yarışma organizasyonlarında görev almak.
e) Ülke genelinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi'nde yer alan stadyum içi ve dışı tören, gösteri ve etkinlikleri teknik komitelerinde görev almak.
f) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi'nin 5 inci maddesinde belirtilen, il ve ilçe merkezlerinde oluşturulacak kutlama komitesinde görev almak.
g) Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak beden eğitimi öğretmenlerinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda il koordinatör beden eğitimi öğretmenine yardımcı olmak.
ğ) Okulların spor salonları ile il/ilçe gençlik ve spor müdürlükleri spor salonlarının ortak kullanımı için, çalışmalarında il koordinatör öğretmenine yardımcı olmak.
h) İl/ilçede spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve okul spor yarışmalarına katılımın artırılmasına yönelik çalışmalarda il koordinatör beden eğitimi öğretmenine yardımcı olmak.
ı) Beden eğitimi öğretmenlerine rehberlik ve danışmanlık yapmak.
i) Beden eğitimi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri değişiklikleri takip ederek, bu gelişme ve değişiklikleri beden eğitimi öğretmenlerine duyurmak amacıyla toplantılar düzenlemek.
j) İl/ilçelerdeki stajyer beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi için düzenlenen stajyerlik programlarında eğitim görevlisi olarak görev yapmak
İl koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri
MADDE 10- (1) İl koordinatörü beden eğitimi öğretmeninin görevleri:
a) İl millî eğitim müdürlüğü ile formatör, koordinatör formatör ve beden eğitimi öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Formatör, koordinatör formatör ve beden eğitimi öğretmenleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Öğretim yılı başında ve sonunda yapılacak olan toplantıların günü, yeri, saati ve gündemini il millî eğitim müdürlüğünün görüş ve önerilerini dikkate alarak belirlemek.
ç) Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin meslekî sorunlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, anketler düzenlemek, araştırma sonuçlarını il millî eğitim müdürlüğüne rapor hâlinde sunmak.
d) Formatör ve koordinatör formatörler arasında yıllık etkinliklere yönelik görev bölümü yapmak.
e) Okulların spor salonlarının ortak ve verimli kullanımı için gerekli çalışmalar yaparak durumu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak.
f) Tören, kutlamalar ve sportif etkinliklerinin organizasyonuna katkı sağlayabilecek kişi, kurum ve kuruluşlarla (Üniversite, TRT, Belediye, Konservatuvar) iş birliği yapmak.
g) Mahallî spor organizasyonlarına katılımı olumsuz etkileyen nedenleri tespit etmek, sonuçları rapor hâlinde Daire Başkanlığına iletilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne sunmak.
ğ) Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak, Bakanlıkça düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılacak beden eğitimi öğretmenlerinin seçimi için, il millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 11- (1) Bu Yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar, millî eğitim müdürlüklerince sağlanır.
MADDE 12- (1) Formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerinin yer değiştirme (atanma) durumlarında yapılan değişiklikler millî eğitim müdürlüklerince Daire Başkanlığına bildirilir.
MADDE 13- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenliği kursunu başarı ile tamamlayan ve başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenlerinin kazanılmış hakları saklıdır.
MADDE 14- (1) Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca beden eğitimi formatörlük ve koordinatör formatörlük kurslarında eğitim görevlisi olarak görev yapan formatör beden eğitimi öğretmenleri; görev yaptığı ilin kontenjanına ilave olarak, ilk açılacak olan koordinatör formatörlük kursuna alınırlar.
MADDE 15- (1) İl/ilçede beden eğitimi ve sporla ilgili olarak düzenlenecek her tür hizmetiçi eğitim etkinlikleri “Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”ne uygun olarak gerçekleştirilir.
MADDE 16- (1) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının uygun görmesi hâlinde, her yıl beden eğitimi öğretmenleri için, formatörlük ve koordinatör formatörlük kursları açılır .
MADDE 17- (1) Formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri, yönergede belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak İki yıl üst üste yönergede belirtilen görevleri yerine getirmeyen formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmenlerine görev verilmez. Valiliklerce uygun görüldüğü takdirde tekrar görev verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 18- (1) Ağustos 2004 tarihli 2563 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Formatör Ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


 
  Şimdiye Kadar 4 ziyaretçi (38 klik) Buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=